Nova resolució sobre hipoteca unilateral

El Tribunal Econòmic Administratiu ha dictat una resolució, amb data tres de desembre de 2013, molt important en el tema de la tributació de la constitució d’una hipoteca unilateral a favor de l’Administració tributaria en garantia d’un fraccionament, ajornament o suspensió. Important perquè és una resolució d’unificació de criteri, i per tant vincula a totes les administracions tributàries, tant estatals com autonòmiques.

Segons la resolució del TEAC, la tributació de la constitució d’una hipoteca unilateral a favor de l’administració tributaria   en garantia d’un fraccionament, ajornament o suspensió depèn de si el deutor és o no subjecte passiu d’IVA:

 – Deutor subjecte passiu d’IVAOperació subjecta a IVA i per tant no subjecta a TPO.

Segons l’art. 20.Uno,18º LIVA, l’operació està exempta.

Subjecte a AJD pel document notarial de constitució de la hipoteca. Subjecte passiu és l’administració, com adquirent del dret; resultant exempta per aplicació de les exempcions subjectives de la llei de Transmissions Patrimonials.

– Deutor no és subjecte passiu d’IVA, és un particularSi s’accepta la hipoteca: Subjecte passiu és l’Administració per tractar-se de la constitució d’un dret real, segons l’art. 8c de la llei de Transmissions Patrimonials. Resultant exempt per aplicació de les exempcions subjectives.

Si no s’accepta la hipoteca: l’operació tributa per AJD, sent subjecte passiu l’Administració, resultant exempta per aplicació de les exempcions subjectives.

A partir d’ara, i gràcies a aquesta resolució, la tributació de la constitució d’una hipoteca unilateral a favor de l’Administració tributaria no hauria de portar cap controvèrsia en quedar clarament definida la seva tributació.

Podeu llegir aquí la resolució (lectura recomanada).

Deja un comentario