Modificació Impost de Successions

Amb data 5 de novembre s’ha publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya el projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Tal com havia anunciat el Govern, aquesta llei recull una important modificació de l’impost de Successions amb la finalitat d’obtenir uns ingressos necessaris pel Govern.

De les modificacions que introdueix el projecte destaca la referida a la bonificació sobre la quota. Mantenint-se pels cònjuges i establint-se diferents percentatges per la resta de parentiu dels grups I i II (fills, nets i ascendents) en funció de la base imposable.

També es modifiquen les reduccions de parentiu, disminuint-se considerablement.

Tot això és la proposta feta pel govern i que s’ha presentat davant del Parlament. Ara la resta de grups parlamentaris tenen fins al dia 12 de novembre per presentar esmenes a aquest projecte.

Estarem atents a les esmenes que es puguin presentar i a l’aprovació definitiva del text per part del Parlament.

Es pot observar com va tot el procés d’aprovació del projecte del llei al Parlament a la pàgina web del Parlament de Catalunya; us deixem aquí l’enllaç.

Deja un comentario