La Generalitat de Catalunya estudïa la possibilitat de modificar la regulació de l’Impost de Successions i augmentar el tipus impositiu de transmissions patrimonials oneroses. Aprovada la reforma de l’Impost de Patrimoni

 

Les darreres notícies del nou govern de la Generalitat apunten a una recuperació de l’Impost de Successions i a una pujada en el tipus impositiu de l’Impost de Transmissions Patrimonials per la compravenda d’immobles. 

La intenció és assimilar el tipus impositiu de transmissions patrimonials per la compra d’ habitatges usats al tipus impositiu de l’IVA que s’aplica per la compra d’ habitatges nous. 

En referència a l’Impost de Successions la intenció és suprimir la bonificació aprovada l’any 2011, modificar les reduccions per parentiu amb una possible modificació a l’alça de l’ escala de gravamen. 

La finalitat d’aquestes possibles modificacions és augmentar els ingressos i fer front a la delicada situació de les finances públiques de la Generalitat. 

En aquesta línea el Govern ha aprovat per Decret-Llei abans de finalitzar l’any 2012,  una modificació de l’Impost de Patrimoni, per tal que tingui efectes l’any 2013. 

 
En aquest sentit, es disminueix el mínim exempt, que passa de 700.000 a 500.000 euros i s’augmenta el tipus de gravamen en un 5 per cent, tret del tram més alt que s’incrementa en un 10 per cent.
 
Decret Llei 7/2012, de 27 de desembre; de mesures urgents en materia fiscal que afecten l’impost de patrimoni.  

 
Aquest post ha estat elaborat per Beatriz Jover Sierra

Deja un comentario