El Tribunal Econòmic Administratiu Central torna a declarar exemptes les novacions de crèdits hipotecaris

El Tribunal Econòmic Administratiu Central ha declarat a la seva Resolució de 12 de setembre de 2013 l’aplicabilitat de l’exempció prevista a l’art. 9 de la Llei 2/1994 per al gravamen d’actes jurídics documentats a les novacions de crèdits hipotecaris.
 
Així, el Tribunal, en una interpretació finalista de la norma, assenyala que «En el ámbito del ITP y AJD existe un tratamiento unitario para las figuras de préstamo y crédito. En virtud de esta equiparación, así como de la finalidad perseguida por la Ley y, habida cuenta de la legislación complementaria posterior a la misma, se considera que la exención contenida en el artículo 9 de la Ley 2/1994 (Novación y Subrogación) debe aplicarse a la financiación hipotecaria en general, cualquiera que sea el modelo de instrumentación utilizado (préstamo o crédito).».
 
Aquesta resolució reitera el criteri del mateix Tribunal Econòmic Administratiu Central sobre aquesta qüestió, que va ser fixat per primera vegada a la Resolució de 13 de maig de 2013 i, per tant, a l’empara de l’art. 239.7 de la LGT, vincularà, entre d’altres, a les Administracions Tributàries de les Comunitats Autònomes.
 
El Tribunal s’alinea definitivament amb el criteri establert per primera vegada pel Tribunal Superior de Justícia de Galícia, a la seva Sentència de 25 de juny de 2012 i que es va estendre, poc després, per altres Tribunals Superiors de Justícia, com el de Castella la Manxa i Andalusia, que a les seves Sentències de 9 de novembre de 2012 i 4 d’octubre de 2012,  respectivament, van expressar el mateix parer.

Deja un comentario