La consolidació de domini en l’usufructuari

Tot i que normalment la consolidació del domini es produeix en la persona del nu propietari pot donar-se el cas que la consolidació es produeixi en l’usufructuari; sent aquest titular del dret d’us i gaudi rep, onerosa o gratuïtament, la nua propietat, esdevenint propietari en ple domini sobre el bé.
 
En aquests supòsits de consolidació l’usufructuari tributarà pel títol pel qual rep la nua propietat. Independentment del títol de constitució de l’usdefruit que en aquest cas no influeix en la tributació de la consolidació.
 
Exemple: Un fill i un pare són propietaris d’un bé immoble, sent titular el fill de la nua propietat i el pare de l’usdefruit. El fill decideix fer una donació de la seva nua propietat al pare, consolidant aquest el domini. En aquest cas el pare tributarà per donacions sobre el valor de la nua propietat en el moment de fer-se la donació.


Deja un comentario