Divisió horitzontal i transmissió d’immoble

La consulta V0538-15 de 10 de febrero de la Dirección General de Tributos fa referència a la transmissió d’un edifici i a  la divisió horitzontal d’aquest en finques independents.

En aquest cas es tracta de dues qüestions diferents que tributen cadascuna per separat:

– Divisió horitzontal:

Operació subjecte a AJD, per reunir tots els requisits que determina l’art. 31.2 del text refós de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats.

La base imposable està constituïda per la suma del valor real de la construcció més el valor del terreny.

Sent el propietari de l’immoble el subjecte passiu.

– Transmissió de l’immoble: 

Per  determinar si la transmissió està subjecte a TPO o a IVA dependrà de si el transmitent és un particular o un empresari.

En el cas que la transmissió la realitzi un particular, aquesta estarà subjecte a TPO.

En el cas que la transmissió la realitzi un empresari, aquesta estarà subjecta a IVA, sempre que l’immoble formi part del seu patrimoni empresarial. En aquests casos l’operació estarà subjecte també a AJD.

Encara que el transmitent sigui empresari, la transmissió pot quedar exempta d’IVA i per tant subjecte a TPO en els supòsits que no es tracti d’una primera transmissió, és a dir, les segones o posteriors transmissions d’edificacions.

S’entén per primera transmissió:

 • La realitzada pel promotor.
 • Quan aquesta no hagi estat utilitzada de manera  ininterrompuda per un termini igual o superior a dos anys pel seu propietari o per titulars de drets de gaudi o contracte d’arrendament sense opció de compra.
 • En el cas que si ha estat utilitzada durant el termini de dos anys, si l’adquirent és el que va utilitzar l’immoble.

Si compleix aquests requisits la transmissió està subjecte a IVA i a AJD. En cas contrari es tractaria d’una transmissió exempta d’IVA i per tant subjecte a TPO.

 

Resumint:

 • Transmitent particular: TPO
 • Transmitent empresari:
  • Segona o posterior transmissió: TPO 
  • Primera transmissió: IVA  + AJD
  • Primera transmissió, però l’immoble ha estat utilitzat durant un termini continuat de dos anys:
    •  Adquireix un tercer: TPO
    • Adquireix qui ha estat utilitzant l’immoble durant aquest termini: IVA +AJD

     V0538-15 by Tottributs on Scribd

Deja un comentario