El TEAR català torna a dictar una nova resolució declarant la no subjecció de la fiança a les compravendes amb subrogació

El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya va dictar amb data 25 d’octubre de 2013 una nova resolució, amb referència 08/08379/2013, en la que torna a declarar la no subjecció de la fiança a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses en els supòsits de compravenda amb subrogació. El Tribunal reitera, un cop més, el criteri que ja va exposar en d’altres resolucions, de les quals ja ens vam fer ressó, i que ve representat per la Sentència del Tribunal Superior …

Leer más El TEAR català torna a dictar una nova resolució declarant la no subjecció de la fiança a les compravendes amb subrogació

Modificació de l’impost de successions i de transmissions patrimonials

El dia 30 de gener es va publicar al DOGC la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. En el Títol I, de Mesures Fiscals, dins del Capítol II, de Tributs cedits, trobem la modificació de l’impost sobre successions i donacions (Secció Segona, article 122) i la modificació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (Secció tercera, article 123, 124 i 125).   Modificació de l’impost de Transmissions patrimonials i …

Leer más Modificació de l’impost de successions i de transmissions patrimonials

El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya dicta vuit resolucions declarant la no subjecció de la fiança a les compravendes amb subrogació

El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya va dictar amb data 26 de juliol de 2013 fins a vuit resolucions amb número de referència de Reclamació 08/05530/2013, 08/05587/2013, 08/07538/2013, 08/07535/2013, 08/07535/2013, 08/07534/2013, 08/07536/2013 i 08/07539/2013 en les quals va declarar com a no subjecte a transmissions patrimonials oneroses la constitució d’una fiança en un supòsit de compravenda amb subrogació. El supòsit de fet consistia, en tots els casos, en compravendes amb subrogació d’un habitatge de …

Leer más El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya dicta vuit resolucions declarant la no subjecció de la fiança a les compravendes amb subrogació

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella la Manxa de 15 de juliol de 2013 o un reconeixement a la tasca de Joaquín Zejalbo Martín

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella la Manxa de 15 de juliol de 2013, recurs 314/2009, ha declarat la no subjecció d’una fiança constituïda en una escriptura de compravenda amb subrogació i novació amb ampliació de préstec hipotecari. El Tribunal, en una extensa i fonamentada sentència, acull els arguments continguts en un treball publicat pel notari de Lucena, Joaquín Zejalbo Martín, col·laborador habitual de la web notariosyregistradores, sobre la fiscalitat de la fiança a l’impost de transmissions …

Leer más La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella la Manxa de 15 de juliol de 2013 o un reconeixement a la tasca de Joaquín Zejalbo Martín

El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya declara la no subjecció de les fiances a les escriptures de compravenda amb subrogació

El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, a la seva Resolució amb referència 08/03917/2013, de 10 de juliol de 2013, ha declarat la no subjecció de la fiança a les escriptures de compravenda amb subrogació i constitució de fiança, fent-se ressó del criteri sostingut pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, entre d’altres, a la seva sentència 935/2010, de 14 d’octubre de 2010.

El Parlament de Catalunya aprova la pujada del gravamen de transmissions patrimonials oneroses del 8 al 10 per cent

El Parlament de Catalunya, en el Ple cel-lebrat en el dia d’avui, ha aprovat la pujada del gravamen de transmissions patrimonials oneroses del 8 al 10 per cent. La modificació entrarà en vigor a partir del dia 1 d’agost. Es mantenen els tipus especials de transmissions patrimonials oneroses per l’adquisició d’habitatges de segona mà per part de joves, discapacitats i famílies nombroses així com el referit als habitatges de protecció oficial. Sobre l’idoneïtat de la …

Leer más El Parlament de Catalunya aprova la pujada del gravamen de transmissions patrimonials oneroses del 8 al 10 per cent

La Generalitat de Catalunya anuncïa la pujada del tipus de gravamen per la transmissions d’habitatges del 8 al 10 per cent

El govern de la Generalitat, a través del Conseller d’Economia, ha fet pública la intenció de pujar l’Impost de Transmissions Patrimonials al 10% amb la finalitat, per una banda, de pujar la recaptació per aquest impost, i per un altre, d’igualar-lo amb l’IVA, que grava la compravenda d’habitatges nous en un 10%. Es mantenen els tipus reduïts, que ja existeixen actualment, per la compravenda de béns immobles en el cas de famílies nombroses, discapacitats, joves …

Leer más La Generalitat de Catalunya anuncïa la pujada del tipus de gravamen per la transmissions d’habitatges del 8 al 10 per cent

El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya declara com a base imposable de la fiança a les escriptures de novació amb ampliació de prèstec hipotecari i constitució de fiança el saldo pedent del prèstec inicial

El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya ha declarat a la seva resolució amb referència 08/02226/2013, de 26 d’abril de 2013, que la base imposable de la fiança a les escriptures de novació amb ampliació de prèstec hipotecari i constitució de fiança està constituïda pel saldo pendent del prèstec inicial.  Així, el Tribunal, al fonament 7 de la resolució, pel que fa a l’inclosió de l’import del prèstec ampliat a la base imposable de la …

Leer más El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya declara com a base imposable de la fiança a les escriptures de novació amb ampliació de prèstec hipotecari i constitució de fiança el saldo pedent del prèstec inicial

La tributación de la consolidación de dominio en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas

Partiendo del concepto básico de consolidación de dominio: éste tributa siempre por el mismo título por el que se constituyó el usufructo; la consolidación de dominio estará sujeta a transmisiones patrimoniales onerosas en los supuestos en que el desmembramiento de dominio tuvo un origen oneroso. El supuesto más frecuente es la venta de un inmueble, transmitiendo la nuda propiedad a un adquirente y el usufructo a otro. Se produce el desmembramiento del dominio de forma …

Leer más La tributación de la consolidación de dominio en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas

La tributació de la fiança a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses

La fiança tributa en concepte de transmissions patrimonials oneroses, essent el tipus de gravamen l’1 per cent. La base imposable és el capital de l’obligació o import afiançat i el subjecte passiu el creditor afiançat.   Supòssits   1. Constitució de prèstec i fiança simultània; la constitució de la fiança no tributa en ésser simultània a la constitució del prèstec, essent d’aplicació la teoria del » tractament unitari del prèstec «.   2. Novació de …

Leer más La tributació de la fiança a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses