Tipus reduït a TPO en l’adquisició d’un habitatge

En el supòsit de compravenda d’un habitatge existeix la possibilitat, segons la legislació catalana, d’aplicar-se un tipus reduït del 5% en comptes del 10% general. Els grups que es poden beneficiar d’aquest tipus reduït son: Joves Minusvàlids Famílies nombroses Requisits comuns als tres grups 1.L’habitatge que s’adquireix ha d’estar destinat a ser l’habitatge habitual del contribuent. Que s’entén per habitatge habitual? Per definir el concepte d’habitatge habitual ens hem de remetre a a la normativa …

Leer más Tipus reduït a TPO en l’adquisició d’un habitatge

Dissolució d’una societat de guanys

La consulta V3390-14 de 30 de desembre de 2014 de la Dirección General de Tributos fa referència a la dissolució d’una societat de guanys. Les adjudicacions que es realitzen com a conseqüència de les dissolucions de societats de guanys són operacions que gaudeixen d’una exempció en la seva tributació. Art. 45.I.B) 3 del Text Refós de la Llei de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Per tal que aquesta exempció sigui aplicable les adjudicacions …

Leer más Dissolució d’una societat de guanys

L’eliminació d’un avalista en un préstec no tributa ni per TPO ni AJD

L’eliminació d’un fiador en una escriptura de subrogació de préstec hipotecari no tributa per TPO ni per AJD. En aquest sentit es pronuncia la DGT a la CV 1842-14 de 9 de juliol. La DGT, en primer lloc, recorda que la constitució d’una fiança és una operació subjecta a TPO. Tot seguit, exceptúa la subjecció a la modalitat de TPO en dos supòsits: 1) Que la fiança es constitueixi de manera simultània al préstec que garanteix. …

Leer más L’eliminació d’un avalista en un préstec no tributa ni per TPO ni AJD

El criteri del TEAR català en relació a la tributació de la fiança a TPO

La tributació de la fiança a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses és una de les qüestions que més controvèrsies genera entre particulars i Administració. En aquest sentit, el criteri manifestat per l’Administració en relació tant a l’existència del fet imposable com a la quantificació i extensió de la base imposable de la fiança és sovint un focus de conflicte. El criteri sostingut pel TEAR de Catalunya en relació a aquesta qüestió és totalment antagònic …

Leer más El criteri del TEAR català en relació a la tributació de la fiança a TPO

El TSJ de Cataluña vuelve a declarar la aplicabilidad del tipo reducido del 5 por ciento de TPO a la adquisición de terrenos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia de 8 de mayo de 2014, recurso 581/2011, reiteró la aplicabilidad del tipo reducido del 5 por ciento de transmisiones patrimoniales onerosas a las adquisiciones de terrenos para edificar una vivienda que sea ​​habitual de un joven de hasta 32 años, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos exigidos por la normativa. En este sentido el Tribunal entiende que por vivienda habitual no debe …

Leer más El TSJ de Cataluña vuelve a declarar la aplicabilidad del tipo reducido del 5 por ciento de TPO a la adquisición de terrenos

El TSJ de Catalunya torna a declarar l’aplicabilitat del tipus reduït del 5 per cent de TPO a les adquisicions de terrenys

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a la seva sentència de 8 de maig de 2014, recurs 581/2011, ha reiterat  l’aplicabilitat del tipus reduït del 5 per cent de transmissions patrimonials oneroses a les adquisicions de terrenys per edificar un habitatge que sigui habitual d’un jove de fins a 32 anys, sempre i quan es compleixin la resta de requisits que exigeix la normativa. En aquest sentit el Tribunal entén que per habitatge habitual …

Leer más El TSJ de Catalunya torna a declarar l’aplicabilitat del tipus reduït del 5 per cent de TPO a les adquisicions de terrenys

Cas pràctic. Tipus reduït de TPO i AJD per la compra i finançament d’un habitatge usat

Supòsit de fet La Mariona, de 24 anys, va adquirir un immoble usat a la immobiliària La Quebrada S.L. per un import de 125.000 euros. Per finançar llur adquisició va sol·licitar un préstec amb garantia hipotecària a l’entitat de crèdit  Banc Comissió S.A. per un import de 100.000 euros. D’aquests 100.000 euros, 95.000 es van destinar a finançar l’adquisició de l’habitatge esmentat i la resta, això és, 5.000 euros, a finançar una assegurança de cobertura de riscos. En garantia del préstec sol·licitat va constituir un dret …

Leer más Cas pràctic. Tipus reduït de TPO i AJD per la compra i finançament d’un habitatge usat

No subjecció a TPO de la nul·litat d’un contracte de compravenda

La consulta de la Dirección General de Tributos V1630-14 de 25 de juny de 2014 determina que la devolució d’un immoble al seu transmitent per declarar-se nul de ple dret l’operació de compravenda, és no subjecte a TPO.  Quan per sentència judicial es declara nul de ple dret una operació de compravenda, la recuperació dels immobles per part del transmitent no constitueix una nova transmissió de l’adquirent a l’anterior transmitent sinó que es tracte de la recuperació de l’immoble per part del seu anterior propietari. Per tant aquesta recuperació no estarà …

Leer más No subjecció a TPO de la nul·litat d’un contracte de compravenda

Subjecció a TPO la compraventa d’or .

La consulta de la Direcció General de Tributos V1464-14 de 3 de juny de 2014 estableix la subjecció a TPO de l’adquisició d’articles de joieria i metalls preciosos sempre que l’adquisició sigui feta a un particular. Per determinar si una operació està o no subjecte a tpo hem d’aplicar les normes de delimitació entre l’IVA i l’ITPAJD. Per determinar si una operació està subjecte a IVA o a TPO sempre dependrà de la condició del transmitent. Si aquest és particular, l’operació estarà subjecte a TPO. La …

Leer más Subjecció a TPO la compraventa d’or .

Compra d’objectes d’or a particulars. Subjecte a TPO

La resolució del TEAC número 05459/2013/00/00 de 8 d’abril de 2014 estableix que la compravenda d’objectes d’or i altres metalls per part d’empresaris  o professionals a particulars està subjecte a TPO. En la compravenda d’or i altres metalls  per part d’empresaris o professionals la condició de particular del transmitent determina la no subjecció a IVA, quedant dintre de l’àmbit de TPO l’operació.Tot i que l’operació la realitzi un empresari en l’exercici de la seva activitat; …

Leer más Compra d’objectes d’or a particulars. Subjecte a TPO