Categoria de Artículos: Doctrina y jurisprudencia

L’adquisició per herència d’un immoble per part d’una associació pot quedar subjecte a AJD

La CV0195-14, de 28 de gener de 2014, de la Dirección General de Tributos de l’Estat estudia un supòsit freqüent a la pràctica i que és la designació en una herència, com hereva, d’una associació. Després d’assenyalar la no subjecció a l’impost de successions i donacions de l’adquisició realitzada per l’associació, en ésser una persona jurídica i quedar, per tant, fora… Leer Más »

El TEAR català torna a dictar una nova resolució declarant la no subjecció de la fiança a les compravendes amb subrogació

El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya va dictar amb data 25 d’octubre de 2013 una nova resolució, amb referència 08/08379/2013, en la que torna a declarar la no subjecció de la fiança a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses en els supòsits de compravenda amb subrogació. El Tribunal reitera, un cop més, el criteri que ja va exposar en d’altres… Leer Más »

L’Agència Tributària de Catalunya considerarà exemptes les novacions de crèdits hipotecaris

L’Agència Tributària de Catalunya, en una circular adreçada a les oficines liquidadores, ha assumit el criteri fixat pel TEAC en relació a la tributació de les novacions de crèdits hipotecaris, declarant-les exemptes del gravamen d’actes jurídics documentats. La circular, de 12 de febrer de 2014, serà d’aplicació a totes les actuacions de gestió que es pratiquin a partir de la data… Leer Más »

L’addició d’un nou deutor en un préstec no tributa per donacions

Por | 10 febrero, 2014

L’informe de jurisprudència fiscal de novembre de 2013 que publica cada mes la web de notarios y registradores s’ha fet ressó de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 3 d’octubre de 2013, recurs 48/2010, que tracta d’un supòsit, freqüent a la pràctica, i que és l’addició d’un nou deutor en un préstec. El Tribunal assenyala… Leer Más »

Nueva resolución sobre hipoteca unilateral

Por | 1 febrero, 2014

El Tribunal Económico Administrativo ha dictado una resolución, con fecha tres de diciembre de 2013, muy importante en el tema de la tributación de la constitución de una hipoteca unilateral a favor de la Administración tributaria en garantía de un fraccionamiento, aplazamiento o suspensión de una deuda tributaria . Importante porque es una resolución de unificación de criterio,… Leer Más »

Nova resolució sobre hipoteca unilateral

Por | 1 febrero, 2014

El Tribunal Econòmic Administratiu ha dictat una resolució, amb data tres de desembre de 2013, molt important en el tema de la tributació de la constitució d’una hipoteca unilateral a favor de l’Administració tributaria en garantia d’un fraccionament, ajornament o suspensió. Important perquè és una resolució d’unificació de criteri, i per tant vincula a totes les administracions tributàries, tant estatals com autonòmiques. Segons la resolució… Leer Más »

La Dirección General de Tributos es pronuncia per primera vegada sobre la tributació del consentiment per al manteniment del rang hipotecari a la consulta V3463-13 de 27 de novembre

Por | 29 diciembre, 2013

La Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda s’ha pronunciat, per primera vegada, a la consulta vinculant V3463-13 de 27 de novembre de 2013, sobre la tributació del consentiment per al manteniment del rang hipotecari previst a l’art. 4.3 de la Llei 2/1994 de 30 de març. El supòsit de fet consisteix en la novació… Leer Más »

El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya dicta vuit resolucions declarant la no subjecció de la fiança a les compravendes amb subrogació

Por | 24 diciembre, 2013

El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya va dictar amb data 26 de juliol de 2013 fins a vuit resolucions amb número de referència de Reclamació 08/05530/2013, 08/05587/2013, 08/07538/2013, 08/07535/2013, 08/07535/2013, 08/07534/2013, 08/07536/2013 i 08/07539/2013 en les quals va declarar com a no subjecte a transmissions patrimonials oneroses la constitució d’una fiança en un supòsit de compravenda amb… Leer Más »

El Tribunal Econòmic Administratiu Central torna a declarar exemptes les novacions de crèdits hipotecaris

Por | 22 diciembre, 2013

El Tribunal Econòmic Administratiu Central ha declarat a la seva Resolució de 12 de setembre de 2013 l’aplicabilitat de l’exempció prevista a l’art. 9 de la Llei 2/1994 per al gravamen d’actes jurídics documentats a les novacions de crèdits hipotecaris.   Així, el Tribunal, en una interpretació finalista de la norma, assenyala que «En el ámbito del ITP… Leer Más »

El TS fixa doctrina sobre la transmissió del ius delationis.

Por | 19 noviembre, 2013

La Sentència del Tribunal Suprem de l’11 de setembre de 2013, recurs 397/2011, estableix el criteri a aplicar sobre la transmissió del ius delationis.    El Tribunal Suprem determina que:   «… el denominado derecho de transmisión previsto en el artículo 1006 del Código Civil no constituye, en ningún caso, una nueva delación hereditaria o fraccionamiento del ius… Leer Más »