Tag Archives: Transmisiones patrimoniales onerosas

El TSJ de Cataluña vuelve a declarar la aplicabilidad del tipo reducido del 5 por ciento de TPO a la adquisición de terrenos

Por | 12 septiembre, 2014

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia de 8 de mayo de 2014, recurso 581/2011, reiteró la aplicabilidad del tipo reducido del 5 por ciento de transmisiones patrimoniales onerosas a las adquisiciones de terrenos para edificar una vivienda que sea ​​habitual de un joven de hasta 32 años, siempre y cuando se cumplan los demás… Leer Más »

El TSJ de Catalunya torna a declarar l’aplicabilitat del tipus reduït del 5 per cent de TPO a les adquisicions de terrenys

Por | 12 septiembre, 2014

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a la seva sentència de 8 de maig de 2014, recurs 581/2011, ha reiterat  l’aplicabilitat del tipus reduït del 5 per cent de transmissions patrimonials oneroses a les adquisicions de terrenys per edificar un habitatge que sigui habitual d’un jove de fins a 32 anys, sempre i quan es compleixin la… Leer Más »

Cas pràctic. Tipus reduït de TPO i AJD per la compra i finançament d’un habitatge usat

Por | 12 septiembre, 2014

Supòsit de fet La Mariona, de 24 anys, va adquirir un immoble usat a la immobiliària La Quebrada S.L. per un import de 125.000 euros. Per finançar llur adquisició va sol·licitar un préstec amb garantia hipotecària a l’entitat de crèdit  Banc Comissió S.A. per un import de 100.000 euros. D’aquests 100.000 euros, 95.000 es van destinar a finançar l’adquisició de l’habitatge esmentat i la resta, això és,… Leer Más »

No subjecció a TPO de la nul·litat d’un contracte de compravenda

Por | 1 septiembre, 2014

La consulta de la Dirección General de Tributos V1630-14 de 25 de juny de 2014 determina que la devolució d’un immoble al seu transmitent per declarar-se nul de ple dret l’operació de compravenda, és no subjecte a TPO.  Quan per sentència judicial es declara nul de ple dret una operació de compravenda, la recuperació dels immobles per part del transmitent no constitueix una nova transmissió de l’adquirent a l’anterior transmitent sinó… Leer Más »

Subjecció a TPO la compraventa d’or .

Por | 1 septiembre, 2014

La consulta de la Direcció General de Tributos V1464-14 de 3 de juny de 2014 estableix la subjecció a TPO de l’adquisició d’articles de joieria i metalls preciosos sempre que l’adquisició sigui feta a un particular. Per determinar si una operació està o no subjecte a tpo hem d’aplicar les normes de delimitació entre l’IVA i l’ITPAJD. Per determinar si una operació està subjecte a IVA… Leer Más »

Compra d’objectes d’or a particulars. Subjecte a TPO

Por | 26 mayo, 2014

La resolució del TEAC número 05459/2013/00/00 de 8 d’abril de 2014 estableix que la compravenda d’objectes d’or i altres metalls per part d’empresaris  o professionals a particulars està subjecte a TPO. En la compravenda d’or i altres metalls  per part d’empresaris o professionals la condició de particular del transmitent determina la no subjecció a IVA, quedant dintre de… Leer Más »

El TEAR català torna a dictar una nova resolució declarant la no subjecció de la fiança a les compravendes amb subrogació

El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya va dictar amb data 25 d’octubre de 2013 una nova resolució, amb referència 08/08379/2013, en la que torna a declarar la no subjecció de la fiança a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses en els supòsits de compravenda amb subrogació. El Tribunal reitera, un cop més, el criteri que ja va exposar en d’altres… Leer Más »

Modificació de l’impost de successions i de transmissions patrimonials

Por | 1 febrero, 2014

El dia 30 de gener es va publicar al DOGC la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. En el Títol I, de Mesures Fiscals, dins del Capítol II, de Tributs cedits, trobem la modificació de l’impost sobre successions i donacions (Secció Segona, article 122) i la modificació de l’impost sobre transmissions patrimonials i… Leer Más »

El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya dicta vuit resolucions declarant la no subjecció de la fiança a les compravendes amb subrogació

Por | 24 diciembre, 2013

El Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya va dictar amb data 26 de juliol de 2013 fins a vuit resolucions amb número de referència de Reclamació 08/05530/2013, 08/05587/2013, 08/07538/2013, 08/07535/2013, 08/07535/2013, 08/07534/2013, 08/07536/2013 i 08/07539/2013 en les quals va declarar com a no subjecte a transmissions patrimonials oneroses la constitució d’una fiança en un supòsit de compravenda amb… Leer Más »

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella la Manxa de 15 de juliol de 2013 o un reconeixement a la tasca de Joaquín Zejalbo Martín

Por | 21 octubre, 2013

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella la Manxa de 15 de juliol de 2013, recurs 314/2009, ha declarat la no subjecció d’una fiança constituïda en una escriptura de compravenda amb subrogació i novació amb ampliació de préstec hipotecari. El Tribunal, en una extensa i fonamentada sentència, acull els arguments continguts en un treball publicat pel notari de… Leer Más »