Tag Archives: Impuesto de sucesiones

Tributació d’una herència rebuda d’un país de la Comunitat Europea

Por | 29 abril, 2015

Les consultes V0613-15 i V0614-15 de la Dirección General de Tributos de 18 de febrer fan referència a la tributació per l’impost de successions d’una herència rebuda per un resident a Espanya, d’un causant Alemany. El supòsit és el següent: Una persona que resideix a la Comunitat Valenciana rep una herència d’una persona que residia a Alemanya. Els… Leer Más »

Novetats en el Dret de transmissió (Ius Transmisionis)

Por | 17 mayo, 2014

La Dirección General de los Registros y del Notariado ha dictat una resolució, amb data 26 de març de 2014,  sobre el dret de transmissió en la linea del criteri establert per la sentència del TS d’11 de setembre de 2013. La resolució aplica la teoria moderna sobre la transmissió del ius delationis. Teoria que estableix l’adquisició directa;… Leer Más »

L’adquisició per herència d’un immoble per part d’una associació pot quedar subjecte a AJD

La CV0195-14, de 28 de gener de 2014, de la Dirección General de Tributos de l’Estat estudia un supòsit freqüent a la pràctica i que és la designació en una herència, com hereva, d’una associació. Després d’assenyalar la no subjecció a l’impost de successions i donacions de l’adquisició realitzada per l’associació, en ésser una persona jurídica i quedar, per tant, fora… Leer Más »

Cas pràctic sobre l’aplicació de la nova bonificació de l’impost de successions i donacions.

Por | 4 febrero, 2014

Un nét (de 32 anys) rep una herència del seu avi, mort durant el 2014 (per tant s’apliquen les modificacions de la llei 2/2014 de 27 de gener) valorada en 230.000 euros. Herència formada per accions i diners en efectiu. I rep també una assegurança de vida valorada en 55.000 euros.   Pertany al grup II de parentiu,… Leer Más »

Modificació de l’impost de successions i de transmissions patrimonials

Por | 1 febrero, 2014

El dia 30 de gener es va publicar al DOGC la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. En el Títol I, de Mesures Fiscals, dins del Capítol II, de Tributs cedits, trobem la modificació de l’impost sobre successions i donacions (Secció Segona, article 122) i la modificació de l’impost sobre transmissions patrimonials i… Leer Más »

El TS fixa doctrina sobre la transmissió del ius delationis.

Por | 19 noviembre, 2013

La Sentència del Tribunal Suprem de l’11 de setembre de 2013, recurs 397/2011, estableix el criteri a aplicar sobre la transmissió del ius delationis.    El Tribunal Suprem determina que:   «… el denominado derecho de transmisión previsto en el artículo 1006 del Código Civil no constituye, en ningún caso, una nueva delación hereditaria o fraccionamiento del ius… Leer Más »

Perilla la bonificació sobre la quota del 99% que existeix en la Comunitat Valenciana per l’impost de Successions?

Por | 4 septiembre, 2013

A la Comunitat Valenciana existeix a l’impost sobre successions una bonificació sobre la quota del 99% establert a l’article 12 bis de la llei 18/1997 de 23 de desembre, redacció donada per la llei 10/2006 de 26 de desembre. És una bonificació per les adquisicions mortis causa per parents que pertanyin als grups I i II de parentiu… Leer Más »

Consolidació de domini per successions

Por | 2 septiembre, 2013

Consolidació de domini per successions, supòsits en que el desmembrament de domini es va produir per successions (defunció del titular del ple domini) està regulada a l’article 51.2 del Reial Decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de l’impost de Successions i donacions. Es tracta del supòsit de consolidació més freqüent en la pràctica i segurament el més complex. Quan… Leer Más »

Tipus mitjà efectiu de gravamen

Por | 19 julio, 2013

Quan es produeix el desmembrament del domini a títol gratuït, ja sigui per donacions o per successions, l’adquirent de la nua propietat tributarà sobre el valor de la nua propietat que rep aplicant el tipus mitjà efectiu de gravamen. El mateix tipus de gravamen que aplicarà el nu propietari en el moment de produir-se la consolidació del domini.… Leer Más »