Tag Archives: Disolución de condominio

Notas prácticas sobre la bonificación en AJD de las separaciones, divorcios y extinción de pareja estable en Cataluña

Por | 10 octubre, 2017

El pasado año 2016 el Parlamento de Cataluña aprobó por Ley 2/2016, de 2 de noviembre, de modificaciones urgentes en materia tributaria, un beneficio fiscal consistente en una bonificación en la cuota de AJD del cien por cien para las escrituras que documenten la separación o divorcio de mutuo acuerdo o bien la extinción de común acuerdo de… Leer Más »

Catalunya aprueba una bonificación en AJD para las escrituras de separación, divorcio y extinción de pareja estable

Por | 10 noviembre, 2016

El Parlamento de Catalunya ha aprobado mediante Ley 2/2016, de 2 de noviembre una bonificación en la cuota de AJD para las escrituras que documenten la separación, divorcio y extinción de parejas de hecho. Tal y como señala el preámbulo de la Ley, la finalidad de la citada bonificación es incentivar que dichos trámites se realicen vía notarial… Leer Más »

La DGT reitera la tributació per separat de les segregacions i dissolucions de condomini

Por | 15 octubre, 2014

La Consulta de la Dirección General de Tributos V2073-14 de 30 de juliol de 2014 declara que la segregació d’una finca i la posterior dissolució de la comunitat de béns, són dues operacions diferents i que les dues estan subjectes a AJD de forma separada. El supòsit a analitzar consisteix en la segregació d’una finca en varies independents,… Leer Más »

Tributació de la divisió de propietat horitzontal amb posterior dissolució de condomini

Por | 3 septiembre, 2014

La consulta de la Dirección General de Tributos V1661-14 de 30 de juny de 2014 tracta el tema de la divisió de la propietat horitzontal i la posterior dissolució de la comunitat de béns existent sobre l’immoble amb adjudicacions als comuners. El supòsit de la consulta consisteix en un immoble sobre què existeix una comunitat de béns on posteriorment es procedeix a fer la divisió de la propietat… Leer Más »

Dissolució de comunitats de béns i permuta de quotes. La CV 0978-14 de 7 d’abril de 2014.

La fiscalitat de les dissolucions de comunitats de béns és un dels temes que més literatura jurídica ha generat. La complexitat de la figura ha donat lloc a infinitat de litigis entre Administració i contribuents i són nombroses les consultes a la DGT estatal a la cerca d’aclarir aquells punts que poden provocar certa fricció. És en aquest… Leer Más »

La tributació de les dissolucions parcials de condomini arran de la Sentència del Tribunal Suprem de 12 de desembre de 2012. Nou criteri

Por | 22 marzo, 2013

En una dissolució de comunitats de béns, sense activitat econòmica, les adjudicacions que es realitzen tributen per Actes Jurídics Documentats, sempre que es tracti de béns immobles i que no es produeixi cap excés d’adjudicació. És a dir, cada comuner rep béns en proporció a la seva quota de participació en la comunitat.  Quan en la dissolució es produeix… Leer Más »