Categoria de Artículos: Notas y esquemas

El Ministerio de Economía y Hacienda aprova els nous models per autoliquidar l’ISD per no residents

El Ministerio de Economia y Hacienda va aprovar, mitjançant la Orden HAP/2488/2014, de 29 de diciembre, els nous models d’autoliquidació de l’impost de Sucessions i Donacions en aquells supòsits en què sigui competent l’AEAT per recaptar l’impost perquè el rendiment del mateix no hagués estat cedit a cap CCAA i que, en resum, es redueix, principalment, als supòsits… Leer Más »

Hipoteca unilateral, novació de crèdit hipotecari. I ara que?

Por | 29 diciembre, 2014

L’actual situació econòmica ha portat com a resultat l’enduriment tant de les condicions per a l’accés al crèdit com de les garanties per accedir al refinançament de les operacions ja existents. L’esclat de la bombolla immobiliària i la caiguda de les caixes ha posat al descobert l’alt endeutament tant de particulars com d’empreses que, davant la nova situació,… Leer Más »

Modificació de l’impost de Successions i Donacions

Por | 2 diciembre, 2014

El BOE de 28 de novembre de 2014 publica la Llei 26/2014, de 27 de novembre de modificación de l’Impost sobre la Renta de les Persones Fisiques, de l’Impost sobre la Renta de no Residents i altres normes tributàries. Dintre d’aquestes altres normes tributàries, trobem una modificació de la llei 29/1987, de 18 de desembre, del Impuesto sobre… Leer Más »

Nova exempció a l’ITPOiAJD per a les escriptures que continguin quitacions o minoracions de préstecs, crèdits o altres obligacions

El Real Decreto- ley 4/2014 de 7 de marzo, por el cual se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial  ha introduït una nova exempció a l’ITPOiAJD. Així, la disposició final tercera de la mateixa modifica l’art. 45 I B) 19 de l’ITPOiAJD ampliant l’exempció prevista  a les escriptures que continguin quitacions o minoracions de préstecs, crèdits o… Leer Más »

Modificació de l’impost de successions i de transmissions patrimonials

Por | 1 febrero, 2014

El dia 30 de gener es va publicar al DOGC la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. En el Títol I, de Mesures Fiscals, dins del Capítol II, de Tributs cedits, trobem la modificació de l’impost sobre successions i donacions (Secció Segona, article 122) i la modificació de l’impost sobre transmissions patrimonials i… Leer Más »

Modificació Impost de Successions

Por | 10 noviembre, 2013

Amb data 5 de novembre s’ha publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya el projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Tal com havia anunciat el Govern, aquesta llei recull una important modificació de l’impost de Successions amb la finalitat d’obtenir uns ingressos necessaris pel Govern. De les modificacions que introdueix el projecte… Leer Más »

Les operacions sobre el rang hipotecari

Por | 18 octubre, 2013

El rang hipotecari pot ser definit com la posició que ocupa una hipoteca en relació a altres hipoteques o càrregues que graven un immoble. El rang hipotecari s’adquireix, d’acord amb el principi de prioritat registral, per estricte ordre d’accés al Registre. Tot i això, la normativa hipotecària permet realitzar operacions sobreel rang entre hipoteques o d’altres càrregues que recauen sobre un mateix immoble.… Leer Más »

Consolidació de domini per successions

Por | 2 septiembre, 2013

Consolidació de domini per successions, supòsits en que el desmembrament de domini es va produir per successions (defunció del titular del ple domini) està regulada a l’article 51.2 del Reial Decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de l’impost de Successions i donacions. Es tracta del supòsit de consolidació més freqüent en la pràctica i segurament el més complex. Quan… Leer Más »

Consolidació de domini per donacions

Por | 31 julio, 2013

Es tracta del supòsit de consolidació de domini per defunció de l’usufructuari o finalització del termini establert, en el cas de desmembrament de domini produït per una donació. El nu propietari tributarà en el moment de la consolidació per la part del bé per la que no va tributar en el moment de produir-se el desmembrament, aplicant el mateix… Leer Más »